Vedtægt for Frederiksværk svømmeklub

(Stiftet d. 22. Marts 1979)
 
 
1. Klubbens navn og hjemsted:
Klubbens navn er Frederiksværk svømmeklub. Klubbens hjemsted er Halsnæs kommune.
 
2. Klubbens formål:
Klubbens formål er aktivt at virke for udbredelse og udvikling af svømmesporten i alle dens former.
  
3. Medlemskab af organisationer:
Klubben er medlem af Halsnæs Idrætsråd, Svømmeregion Øst under Dansk Svømme og Livredningsforbund under Danmarks Idræts Forbund, samt andre tilsvarende organisationer og vil så være undergivet disses love og bestemmelser.
 
4. Optagelse af medlemmer:
Medlemmer kan optages som aktive medlemmer. Herved forstås personer, som ønsker at deltage i den svømmeundervisning og træning, som foreningen tilbyder, under forudsætning af, at der er plads på et egnet hold. Som forældremedlem optages automatisk én forælder til et aktivt medlem under 15 år. Indmeldelse sker ved indbetaling af medlemskontingent til klubben. Medlemskontingent fastsættes af bestyrelsen og skal betales forud. Eventuelle rabatter og datoer for rettidig indbetaling fastsættes af bestyrelsen. Passive medlemmer kan optages. Herved forstås personer, der ønsker at støtte foreningen på en eller anden måde. Kontingentrestance medfører udelukkelse af klubben. I øvrigt kan den samlede bestyrelse udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om udelukkelse endeligt afgøres på førstkommende generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 
5. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling, der skal afholdes hvert år inden udgangen af NOVEMBER måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne i form af mails, opslag på FSK's hjemmeside, Facebook og ophæng i skabene i svømmehallen. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om, at dagsorden kan rekvireres hos formanden. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal skriftligt være Formanden eller Sekretæren i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, og disse forslag optages i dagsordenen.
 
6. Dagsorden:
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1 Valg af dirigent. 2 Bestyrelsens beretning. 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år. 4 Fremlæggelse af budget for indeværende år. 5 Behandling af evt. indkomne forslag. 6 Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 2 er henholdsvis Næstformand og kasserer (Ulige år) 7 Valg af 1,3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf en er formand (Lige år) 8 Evt.valg af op til 2 suppleanter. (Hvert år). 9 Valg af 1 revisorer og 1 revisorsuppleant. (Hvert år). 10 Eventuelt Vedtægt for Frederiksværk svømmeklub. 
 
7. Generalforsamlingens ledelse:
Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Stemmeberettigede er alle medlemmer som er fyldt 15 år eller et forældremedlem, under forudsætning af, at medlemmet har været medlem i  mindst 2 måneder, og som ikke er i restance. Valgbare er medlemmer og andre over 15 år med interesse for klubbens formål. Alle fremmødte har taleret. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Generalforsamlingen træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal. Ved udelukkelse af medlemmer samt ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer. Ved alle afstemninger bruges håndsoprækning, med mindre et medlem eller dirigenten fordrer skriftlig afstemning. Generalforsamlingens valg og øvrige beslutninger indføres i en protokol.
 
8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen og samtidigt opgiver forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at kravet er fremsat.                          Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger, jf. § 5.
 
9. Bestyrelsen:
Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær og yderligere 1,3 eller 5  bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.  Genvalg kan finde sted. Bestyrelsesmøder  afholdes så ofte Formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Indkaldelse skal ske med    minimum 1 uges varsel. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt Formand eller Næstformand er til stede. Ved afgang i utide kan bestyrelsessuppleant indkaldes, og bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte relevante udvalg, eventuelt bestående af enkeltpersoner, til at varetage særlige opgaver. Udvalgsbeslutninger skal forelægges bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til deltagelse i diverse hovedorganisationers repræsentantskabsmøder. Sekretæren skal drage omsorg for, at de ved generalforsamlinger og bestyrelsesmøder foretagne valg, fremkomne forslag og vedtagne beslutninger indføres i klubbens protokol. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
 
10. Tegningsret: 
Klubben tegnes af formanden. Ved formandens fravær af næstformanden eller kassereren. Ved køb, salg eller        pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse.
 
11. Regnskab: 
Klubbens regnskabsår er 1. august til 31. juli. Kassereren skal inden udgangen af september måned udarbejde        resultatopgørelse for det forgangne år og status pr. 31. juli til revisorerne. Det reviderede regnskab bekendtgøres ved opslag i klubbens lokale eller offentliggøres på anden måde samtidig med indkaldelse til den ordinære              generalforsamling. Vedtægt for Frederiksværk Svømme Klub.
 
12. Revision:
Revisorerne skal hvert år inden udgangen af OKTOBER måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at          beholdningerne er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse        regnskab og beholdninger.
 
13. Vedtægtsændringer: 
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
 
14. Klubbens opløsning: 
Klubbens opløsning kan kun vedtages af en i den anledning indkaldt generalforsamling og med mindst ¾  flertal af afgivne stemmer. I tilfælde af klubbens opløsning anbringes den opsparede formue for opbevaring ved Halsnæs kommune i 5 år. Oprettes der ikke inden for dette tidsrum en svømmeklub i Frederiksværk, overgår formuen til Halsnæs kommune.
 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling Torsdag d. 22. Marts 1979 og ændret på senere generalforsamlinger, senest d. 25. november 2021. Således vedtaget på ordinær generalforsamling 25. november 2021 Som Dirigent: Sign. Morten Husted.